Varen zonder vaarbewijs
4 prachtige vaarroutes
Tot 10 personen op één boot
Geen borg, varen zonder zorgen

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Zaanse Rederij. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die Zaanse Rederij en consument sluiten voor de huur/ van vaartuigen.

Reserveringen en annuleringen:

 • De consument/ hoofdhuurder sluit de huurovereenkomst (digitaal, telefonisch of fysiek) niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 • De consument/ hoofdhuurder verklaart geldige persoonsgegevens te hebben ingevuld bij de reservering. Een controle (van ingevulde legitimatiegegevens) vindt plaats bij aanvang van de huurperiode.
 • Consument kan de reservering kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode. Annulering kan worden ingediend via info@zaanserederij.nl. Restitutie vindt binnen 48 uur na annulering plaats.
 • Bij ontoelaatbare weersomstandigheden tijdens kan in overleg een alternatieve datum worden gekozen, of restitutie worden aangevraagd via de reserveringsmail of info@zaanserederij.nl.
 • Zaanse Rederij brengt zijn aanbod digitaal uit via www.zaanserederij.nl. Reserveringen kunnen uitsluitend online worden gedaan, waarna een digitale bevestiging per e-mail wordt verzonden. Zaanse Rederij is bevoegd om gedane reserveringen terug te draaien of te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Er geldt een minimale leeftijd voor de consument/ hoofdhuurder van 21 jaar.
 • De consument/ hoofdhuurder verklaart over voldoende vaarvaardigheid te beschikken.

Regels aan boord:

 • De hoofdhuurder is tijdens de gehele huurperiode de enige schipper/ bestuurder van de boot. Het is voor de hoofdhuurder niet toegestaan om alcohol of drugs te nuttigen. 
 • Het is niet toegestaan om met een verhuurd vaartuig gebruik te maken van sluizen. Alle boten van Zaanse Rederij zijn voorzien van een volgsysteem.
 • Bij schade, storing of bij een storingssignaal bent u verplicht om de motor direct uit te schakelen en contact op te nemen met ons alarmnummer: 075-8200806.
 • Het aantal opvarende mag het maximum niet overschrijden.
 • Het is verboden openvuur aan boord te gebruiken. Dit geldt ook voor kookapparatuur, BBQ, roken, etc.
 • Alle vaartuigen mogen zonder vaarbewijs bestuurd worden.
 • Het is niet toegestaan om andere vaartuigen, funtubes of personen achter het vaartuig aan te slepen.
 • Zwemmen is alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plekken. Bij zwemmen dient de motor te zijn uitgeschakeld.
 • Hoofdhuurder wordt geacht op de hoogte te zijn van geldende vaarreglementen en is verantwoordelijk voor het toepassen hiervan.
 • Versterkte geluidsinstallaties aan boord verboden.

Huurperiode (eind en start):

 • Het huren van een vaartuig is alleen mogelijk na het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort) welke overeenkomt met de ingevulde reserveringsbevestiging.
 • Zaanse Rederij kan zonder opgaaf van reden de huurperiode annuleren.
 • Hoofdhuurder dient een controle- en inventarisatielijst te tekenen voor akkoord. Bij terugkomst verifieert Zaanse Rederij de staat van het vaartuig en inventaris. 
 • Het vaartuig mag gedurende de huurperiode niet onbeheerd worden achtergelaten.
 • Het vaartuig dient na huurperiode schoon te worden ingeleverd. Wanneer de boot vervuild is, kunnen er schoonmaakkosten worden berekend (minimaal €35,-).
 • Bij ontoelaatbare weersomstandigheden tijdens kan in overleg een alternatieve datum worden gekozen, of restitutie worden aangevraagd via de reserveringsmail of info@zaanserederij.nl.
 • De (maximale) huurperiode is vastgelegd in de reservering (bevestiging). Het vaartuig dient op of voor de afgesproken tijd op de aanvang locatie retour te zijn gebracht. Mocht het vaartuig later dan de huurperiode worden gebracht, zullen hier kosten voor in rekening worden gebracht (€30,- per kwartier).
 • Elke gemaakte schade dient bij eind van de huurperiode te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

 • Hoofdhuurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle evt. sancties die aan hoofdhuurder en/of opvarenden worden opgelegd.
 • Vaartuigen van Zaanse Rederij zijn verzekerd voor schade aan derden. Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Hoofdhuurder en opvarende varen op eigen risico. Zaanse Rederij is nimmer aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel.
 • Eigen risico van de verzekering is €500,-. Hoofdhuurder is bij schades aansprakelijk voor het volledige eigenrisico.
 • De huurder vrijwaart Zaanse Rederij voor alle schade van opvarenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de verzekering door Zaanse Rederij geen dekking mocht worden gegeven.

Op alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.